Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”). zamknij

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

„WIĘCEJ ZA MNIEJ

§ 1

 1. Niniejszy regulamin ( zwany dalej Regulaminem”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się akcja promocyjna WIĘCEJ ZA MNIEJ (zwana dalej „Promocją”).

§ 2

 1. Organizatorem Promocji jest Paweł Adamczewski, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Paweł Adamczewski F.H. Repablo, z siedzibą w Krakowie, ul. Gliniana 16/29, 30-732 Kraków, NIP: 9451997365; REGON: 356759290 ( zwany dalej „Organizatorem”).

§ 3

 1. Promocja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i przeprowadzana będzie w sklepie internetowym pod adresem www.repablo.com

 2. Promocja rozpoczyna się 23 listopada 2018 r. i trwa do 27 listopada 2018 r.

§ 4

 1. Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna, która w terminie jak wyżej dokona zakup poprzez sklep internetowy www.repablo.com w odpowiedniej kwocie wskazanej w promocji.

 2. Promocja prowadzona jest na podstawie niniejszego Regulaminu określającego prawa i obowiązki Uczestnika promocji.

 3. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i programami prowadzonymi przez Organizatora. Uczestnik promocji ma prawo dokonać wyboru pomiędzy promocjami.

 4. Klientowi przysługuje odpowiedni rabat po przekroczeniu minimalnego zakupu:

-rabat 20% na zakupy powyżej 400 PLN ( w cenie regularnej)

-rabat 30% na zakupy powyżej 600 PLN ( w cenie regularnej)

-rabat 40% na zakupy powyżej 1000 PLN ( w cenie regularnej)

 1. Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.

 2. Uczestnik Promocji jest uprawniony do odstąpienia, zgodnie z odrębnymi przepisami, od umowy sprzedaży wszystkich produktów z danego Zestawu promocyjnego. Uczestnik Promocji nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w zakresie tylko jednego produktu z danego Zestawu promocyjnego lub niektórych produktów z różnych Zestawów promocyjnych. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży tylko jednego/ niektórych Zestawów promocyjnych, zakupionych w ramach jednej transakcji. Odstąpienie od umowy sprzedaży danego Zestawu promocyjnego nie oznacza, że Klient odstępuje od umowy sprzedaży pozostałych Zestawów promocyjnych zakupionych w ramach jednej transakcji.

 3. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.

§ 5

 1. Reklamacje dotyczące Promocji można składać pisemnie na adres korespondencji ul. Leona Petrażyckeigo, 30-399 Kraków lub mailowo relamacje@repablo.pl

 2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko oraz adres Uczestnika Promocji, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz treść żądania. Administratorem tych danych będzie Repablo Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia reklamacji.

 3. Dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia wyrażonej zgody lub wyrażenia sprzeciwu. Przy czym osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Nie wpływa ono na zgodność przetwarzania z prawem dokonanego przed wycofaniem zgody.

 4. Reklamujący posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Żądania w tym zakresie należy kierować do Administratora (adres korespondencji ul. ul. Leona Petrażyckeigo, 30-399 Kraków lub mailowo pod adres relamacje@repablo.pl ).

 5. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

 6. Na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 7. W oparciu o udostępnione dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 8. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania.

 9. Uczestnik promocji zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji przez Organizatora mailowo lub telefonicznie na dane wskazane przez Uczestnika promocji.

 10. Do rozpatrywania reklamacji odpowiednie zastosowanie mają postanowienia niniejszego Regulaminu.

§ 6

 1. Organizator zapewnia możliwość zapoznania się z niniejszym Regulaminem w czasie trwania Promocji.

§ 7

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie maja odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

 2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin nie stanowi wzorca umowy w rozumieniu art. 384 §1 Kodeksu cywilnego. Określa on zasady prowadzenia Promocji.

 4. Uczestnik promocji nie może się powoływać na nieznajomość niniejszego Regulaminu, jeżeli bierze lub brał udział w Promocji.

 5. Zasady Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały reklamowe i promocyjne dotyczące Promocji mają charakter wyłącznie informacyjny.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu lub warunków Promocji, jeżeli jest to uzasadnione celem Promocji. Organizator zastrzega sobie również prawo przerwania Promocji w razie zaistnienia ważnych przyczyn po stronie Organizatora. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników Promocji przed dokonaniem zmiany.

 7. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla strony www.repablo.com

 8. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem Regulaminu Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji jego postanowień. W przypadku wątpliwości, co do stosowania Regulaminu Uczestnik ma w każdym czasie prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.

 

 

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

„Druga -50%”

§ 1

Niniejszy regulamin ( zwany dalej Regulaminem”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się akcja promocyjna „Druga -50%” (zwana dalej „Promocją”).

§ 2

 1.      Organizatorem Promocji jest Paweł Adamczewski, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Paweł Adamczewski F.H. Repablo, z siedzibą w Krakowie, ul. Gliniana 16/29, 30-732 Kraków, NIP: 9451997365; REGON: 356759290 ( zwany dalej „Organizatorem”).

§ 3

 1.      Promocja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i przeprowadzana będzie w sklepie internetowym pod adresem www.repablo.com
 2.      Promocja rozpoczyna się 17 marca 2020 r. i trwa do 29 marca 2020r.

 

§ 4

 1.      Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna, która w terminie jak wyżej dokona zakup poprzez sklep internetowy www.repablo.com  co najmniej dwie rzeczy z dowolnej kategorii 
 2.      Promocja prowadzona jest na podstawie niniejszego Regulaminu określającego prawa i obowiązki Uczestnika promocji.
 3.      Promocja nie łączy się z innymi promocjami i programami prowadzonymi przez Organizatora. Uczestnik promocji ma prawo dokonać wyboru pomiędzy promocjami.
 4.      Najtańsza rzecz w Zestawie promocyjnym, który będzie się składał z przynajmniej dwóch produktów, będzie pomniejszona o wartość 50% brutto
 5.      Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.
 6.      Uczestnik Promocji jest uprawniony do odstąpienia, zgodnie z odrębnymi przepisami, od umowy sprzedaży wszystkich produktów z danego Zestawu promocyjnego. Uczestnik Promocji nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w zakresie tylko jednego produktu z danego Zestawu promocyjnego lub niektórych produktów z różnych Zestawów promocyjnych. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży tylko jednego/ niektórych Zestawów promocyjnych, zakupionych w ramach jednej transakcji. Odstąpienie od umowy sprzedaży danego Zestawu promocyjnego nie oznacza, że Klient odstępuje od umowy sprzedaży pozostałych Zestawów promocyjnych zakupionych w ramach jednej transakcji.
 7.      Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.

 

 

§ 5

 

 1.      Reklamacje dotyczące Promocji można składać pisemnie mailowo relamacje@repablo.pl
 2.      Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko oraz adres Uczestnika Promocji, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz treść żądania. Administratorem tych danych będzie Repablo Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia reklamacji.
 3.      Dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia wyrażonej zgody lub wyrażenia sprzeciwu. Przy czym osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Nie wpływa ono na zgodność przetwarzania z prawem dokonanego przed wycofaniem zgody.
 4.      Reklamujący posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Żądania w tym zakresie należy kierować do Administratora (mailowo pod adres relamacje@repablo.pl ).
 5.      Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 6.      Na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7.      W oparciu o udostępnione dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 8.      Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania.
 9.      Uczestnik promocji zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji przez Organizatora mailowo lub telefonicznie  na   dane wskazane przez Uczestnika promocji.
 10.   Do rozpatrywania reklamacji odpowiednie zastosowanie mają postanowienia niniejszego Regulaminu.

 

§ 6

 1.      Organizator zapewnia możliwość zapoznania się z niniejszym Regulaminem w czasie trwania Promocji.

 

 

 

§ 7

 1.      W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie maja odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
 2.       Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 3.       Niniejszy Regulamin nie stanowi wzorca umowy w rozumieniu art. 384 §1 Kodeksu cywilnego. Określa on zasady prowadzenia Promocji.
 4.       Uczestnik promocji nie może się powoływać na nieznajomość niniejszego Regulaminu, jeżeli bierze lub brał udział w Promocji.
 5.       Zasady Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały reklamowe i promocyjne dotyczące Promocji mają charakter wyłącznie informacyjny.
 6.       Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu lub warunków Promocji, jeżeli jest to uzasadnione celem Promocji. Organizator zastrzega sobie również prawo przerwania Promocji w razie zaistnienia ważnych przyczyn po stronie Organizatora. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników Promocji przed dokonaniem zmiany.
 7.       Niniejszy Regulamin dostępny jest dla strony www.repablo.com
 8.       W wypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem Regulaminu Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji jego postanowień. W przypadku wątpliwości, co do stosowania Regulaminu Uczestnik ma w każdym czasie prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.